Ana Sayfa » ALLAH c.c.Dualarİslami MakalelerKuran-ı KerimTasavvuf » …Bismillahirrahmanirrahim…

…Bismillahirrahmanirrahim…

…Bismillahirrahmanirrahim…
Besmeledeki ilahi şifa ;
Bismillahirrahmanirrahim Süleyman a.s ve sonra Resulullaha (s.a.v) inen muazzam şifa ve sır kaynağıdır.
Resulullah s.a.v efendimiz Besmele ile ümmetin kalbine Allah ismi şerifini nakş etmiştir.
Bism .. bu dizilim akabinde zikr edilen her ismi şerifi Ruha ve Kalpe nakş eder ..
Zikr edilen ismi şerifi ise sonrasında zikr edilen Rahmanirrahim ile başka kalplere nakş eder.
Bism den sonra zikr edilen Allah ismi şerifini Rahman ve rahim ismi ile kalplere yazan Resulullah s.a.v efendimize selam ve salatların en güzeli olsun..
Bism ne demektir ?
B ve ism den oluşan bu ilahi kudret dolu harfler , B ile insanın özünü ism ilede Allah c.c hunun zatı azametinin zahir oluşudur. Allah’ın isimleri bizim anladığımız manada bir isim değildir.
Bizler bir insana hitap ederken aişe, elif, hasan , huseyin , mehmet vs kelimelerle hitap eder o kişiyi bu kelimelerle tanımlarız. Aynı şekilde eşyalara da isimler atfederiz..
Allah’ın ismi denildiğin de bu durum bambaşkadır.
Allah c.c bizim anladığımız manada isimlendirilmekten dahi munezzehtir.
Allah’a insan fiili olan isimler gibi seslenmek isim vermek mumkun değildir .
Fakat , insanlara idrakleri nisbetince din izah edildiği için ve idrakler malesef Allah’ın isimlerinin ardındaki sır perdesini idrak edemez durumdadır..
Allah c.c nun insana seslenmesi , hitabı kesinlikle direk mumkun bulunmamaktadır.
Bir kutsi hadisin de ; Ben hiç bir insana perdesiz hitap etmem buyurmuştur.
Allah c.c nun isimlerinin her biri guç ve kuvveten zatına has olan kudretler sırrıdır.
Allah c.c bu kudret sırları insanın özüne aks eder , Allahın kudreti ile insanın öz ü muhattaptır.
Öze aks eden bu kudret , özden ruha anlamlar olarak nufuz eder .
Ruhta oluşan bu kudretin manaları da kalbe lisa
Bunu şu şekilde izah edeyim ; Derimizi öz gibi düşünelim .
“Beynimiz ruh ve dilimiz”.
Elini ateşe sokunca elin yanar . derinden gelen acı beyninde anlam kazanır yandım dersin, ve seni yakana da ateş ismi koyarsın.
Ateş , seni yakan kuvvetin adıdır..
Allah c.c isimleri de bu şekilde her ismin ardındaki kudreti izah eder..
Allah hakikatine ermeyi nasip etsin.
Kemalata erişmemiş hiç bir insan , özündeki kudreti yaşamaya erişemediği sürece Allah’ı o kudret diyarında zikr etmeye güç yetiremez.
İnsan Bism dediği anda ; özünde şunu der, Varlığımdaki kudret ile , kudrettin sahibi ..
Sonrasında takip eden o kudretin manasını veya kalbe düşen lisan ile devam eder..
Biz lisan uzerine izah edelim.
Bismillah , dediği anda kişi; Varlığımda ki kudret in adı Allah ,Varlığım Allah ile demiş olur.. öz varlığımızın çıkış noktası ve direk Allahın nazargahıdır.
Nazar ne demek ? Nazar ; özündeki kudret nurunun zahire çıkışması ve rabbani kuvvet ile Terbiye edişi .. yani Nazarın kaynağı guç kudrettir. ve o güç kudret Allahın iradesi ile dilediği şekilde Zahir olur. Allahın kuluna nazarı , nurunun kulunun özünde iradesine göre rab ismi ile şekil bulması ve kulunun varlığını oluşturmasıdır.

Sen her bism dediğin de; bu itiraf ve ilan harflerinin akabinde zikr ettiğin ve isim ile nitelendirdiğin Allahın o isimin kudretidir.. Ve bu ancak Allaha has bir kudrettir. Besmelei şerifi Resulullah s.a.v efendimiz;
Allah ismi şerifi ile zikr etti . Resulullah s.a.v efendimiz , kemalat noktasında en yuce insan olduğu için Allah ismi şerifi ile ( Allah ismi şerifi bütün isimlerin manalarını içnde barındırdığı için ) Hu’yu en kapsamlı anlamda zikr etmiştir. Allahı butun isimleri ile zikr edecek idrak edecek muazzam ruhun sahibi olduğu için Besmelenin en zirve makamı Resulullah s.a.v Efendimize aittir.
Resulullah s.a.v efendimiz bu ismi şerifi , Rahman ve Rahim ismi ile özünden kendisine intisab eden ümmetinin kalbine nakş etmiştir. Bu Resulullaha has ruhundan gelen Allahın iradesi ile emr olunduğu irşad vazifesidir..

Ümmetin her bir ferdi , Resulullah s.a.v efendimizden bir cüz olduğu için , bu nimetler bütün ümmmete ihsan edilmiştir.
Sende Allah’ı bu bilinç ile besmele ile zikr ettiğin de Allah c.c hu sana da bu muazzam sır kaynağındn nasiplendirir..

Bu muazzam şifa kaynağından nasıl istifade edebiliriz.

Kevserin kaynağı nedir !… besmelei şerif. Bu idrak ve bilinç ile Besmele çekmek nasip olanlar hattı zatında kevser havzından içmeye başlayanlardır.
Bismillahirrahmanirrahim… VArlığımı oluşturan Allah ( Allah manasının ardındaki sonsuz kudret ile ) Rahman ve rahimdir..
Rahman kuluna gerekeni verendir.. Rahim en kemalat noktaya kulunu eriştirendir.
Besmele ile kul Allahın kudretini en zirvede yaşamaya talip olur ve kalbindeki samimiyet nisbetiçce de mazhar olur.
Bismillah.. Ey özümü oluşturan , özümde olan
Rahmanirrahim.. Bana gerekeni (Seni) ver . Ve nimetini tamamla..
Şimdi daha farklı esmalar ile bism i iyi anlamaya çalışalım.
Bismilhayy…
Özümdeki hay(dirilik) kudreti ile olannn
Bismilkayyum (daimiyet)
Özümde daimiyet kudreti ile olan..
Bismilbasir… (gören)
Özümde Görme kudreti ile olan …
Kısaca bir insan bismillah dediği anda özünde ki kuvvetin Allah olduğunu bilir idrak eder. Allah manası ardındaki sonsuz kudret ile der, Rahman ve rahim ismi ile de Allah ismi manasındaki kudretten Gereken leri diler ve kemalata eriştirilmeyi ister,bunu olduğu gibi kabul eder.
Allahım Özümde sen varsın senle başlarım ve Rahmaniyet ve Rahimiyetinle Beni tamamla.

Allah c.c nun bu ismi şerifinin adındaki kudreti idrak etmekten ve zikr etmekten her ne kadar aciz olsak ta , bu muazam kudrete bizlerin kalbini bağlayan Resulullahın ümmmeti olmanın ne yüce bir nimet olduğunu sanırım idrak etmişiz dir.

Bu idrak edişle , Kalbimizi özümürü ruhumuzu Resululaha rabt edip , Allah c.c nun o sonsuz kudretine teslim edip , şimdiye kadar nasip olmadı ise bundan sonraki kalan ömrümüz için diyelim;

Bismillahirrahmanirrahim…

Allahım sonsuz kudretinde özümüzdesin… Rahman ve rahimiyetinle bizi kuşat… amin

Kısa bir izahlada besmele-i şeriften hayatımızda nasıl istifade ederiz ufak bir örnek ile izah edelim. Diyelimki Bir anne evladının temiz halim bir nefis ve ruha sahip olmasını arzu ediyor .
Bunun için evladı için
Bismil Kuddusur rahmanirrahim diye zikr ederse , Allahın kuddus ismi şerifi hem anneyi hemde evladını tertemiz bir ruh haline kavuşturur.. Çocuk çokyaramaz laf dinlemez bir halde ise Bismil Halimirrahmanirrahim ..

Yazan: Be_La

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir