Ana Sayfa » ALLAH c.c.DualarGenelİslami Kıssalarİslami MakalelerKuran-ı KerimMenkıbelerPeygamber Efendimiz s.a.v.ŞiirSohbetTasavvuf » HİKMET

HİKMET

Vaktin her anı Rabbi teâlâ aittir.Boylesi bir ahvalde vücuda gelen her zuhurat halikini gösterir.Zaman içinde her anin bir sırrı vardır.Bu sırların adı kudret tecellilerinde meydana çıkan hikmetlerdir.Bu hikmetleri zikretmeden önce şunu belirtmeliyiz ki ahir omurde her an her saniye bir yaratılışı bizlere nisbet ederken mümin kimsede hayirdan ne var ise bunu yapmaya gayret etmelidir.

Hikmetin genel anlamda zikredilmesine gelince ise ; Sözlükte bir şeye engel olmak, işi sağlam yapmak ve sağlamlaştırmak, sözude ve fiilde isabetli olmak ve her şeyi yerli yerine koymak gibi anlamlara gelen hikmet kelimesi Kur’an’da on dokuz ayette, yirmi defa geçmektedir. Hikmet kelimesi,
geçtiği ayetlerde değişik anlamlar taşır.Hikmetler  tefekkür , ilim , Salih amel , ibadet , taat , itaat  bir çok sahada onumuze çıkmaktadır.

Zemahşerî, Allah’ın dilediğine büyük bir hayır olarak verdiği hikmeti (el-Bakara 2/269) ilim ve amel şeklinde yorumlamistir.

Fahreddin er-Râzî de Kur’an’daki hikmet terimi üzerinde önemle durmuştur. Bakara sûresinin 269. âyetini yorumlarken Mukātil b. Süleyman’ın eserine dayanarak hikmetin dört anlamı olduğunu kaydetmekte, bu anlamların ortak yönünün ilim olduğunu, ancak doğruyu bilmenin yanında doğruyu yapmanın da hikmete dahil edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Râzî’ye göre Hz. İbrâhim’in, “Rabbim, bana bir hüküm ihsan et!” anlamına gelen duasındaki (eş-Şuarâ 26/83) hüküm kelimesi nazarî hikmete, “Ve beni sâlih kimseler arasına kat” şeklindeki ifadesi de amelî hikmete delâlet etmektedir (Mefâtîḥu’l-ġayb, VII, 67-68;

Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, hikmete verilen çeşitli anlamların sonuç olarak Kur’an veya Sünnet’e delâlet ettiğini belirtmektedir (el-Câmiʿ, III, 330). “Onlara kitabı ve hikmeti öğretir” (el-Bakara 2/129)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.