Ana Sayfa » ALLAH c.c.İslami MakalelerKuran-ı KerimSohbetTasavvuf » Kelime-i Tevhid ve Önemi..

Kelime-i Tevhid ve Önemi..

Kelime-i Tevhid ve Önemi.

Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammenden Abduhu ve Rasuluhu

Şehadet ederim ki Allahtan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed s.a.v onun kulu ve elçisidir. (Rad suresi 13/19-25)

Rasulullah sav buyurmuştur Kim Rab olarak Allah’ı , din olarak İslam’ı, Resul olarak Hz. Muhammed sav den hoşnudum derse cenneti hak eder..

Rasulullah sav buyurmuştur Kimin en son sözü La ilahe illallah olursa cennete gider

Bundan daha güzel bir kazanç olabilir mi?

Rahman ve Rahim olan Allah in adıyla

Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah a mahsustur.. O’na Hamd eder, O’ndan yârdim ve mağfiret dileriz.

Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız.

O’nun hidayete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz,

Saptırdığını ise hiç kimse hidayete erdiremez..

Şehadet ederim ki, Allah tan başka ibadete layık hiç bir ilah yoktur.

Ve yine Şehadet ederim ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Resulüdür.

 

Bil ki! Kelime-i Tevhit olan La ilahe illallah, Rabbimiz azze ve celle nin kullarından razı olmak için şart kıldığı ilk şey ve ilk emirdir.

Kişilerin ve ümmetlerin kurtuluşu bu kelimeye bağlıdır.

Ancak bu kelime sadece kuru bir sözden ibaret değildir.

Bu kelimenin yerine getirilmesi gerekli şartları vardır.

Bu şartlar yerine getirilmeden La ilahe illallah kelime-i tevhidi, O’nu söyleyen kimseden kabul edilmez.

İmam Bn. Recep rahetullah şöyle demiş

La ilahe illallah söyleyip ona şehadet etmekten maksat, cehennemden kurtulmayı ve cennete girmeyi gerektiren bir sebep olmasıdır.

Bu gereklilik ise söylenen sözün şartlarının hepsinin bir arada bulunması ve onu ortadan kaldıracak bir durumun olmaması halinde geçerli olur.

Tevhit kelimesinin söylenen şartlardan birisi eksik olduğunda veya onu ortadan kaldıracak bir söz veya amel bulunursa söyleyenin cehennemden kurtulmasını ve cennete girmesini sağlayamaz.

Ehlisünnete göre kelime tevhidin ilim, yakın, ihlas, sıdk, muhabbet, inkıyat ve kabul olmak üzere 7 şartı vardır.

Kelime-i tevhidin bu şartları gerçekleşmezse söyleyen kişiye fayda vermez.

Bu şartlar hakkında Şeyh Hafız el-hakemi şöyle demiş

Yedi şarta bağlanmıştır ve vahiy naslarında gerçekten yer almıştır

Onu söyleyen kişi bunları tamamlamadıkça fayda görmez.

Ve yine demiştir ki Tamamlanmaktan maksat, hepsinin kişide bulunması ve bunlara aykırı şeyler yapmayıp yerine getirmesidir.

..

Kişiden istenen, La ilahe illallah kelimesinin lafızlarını saymak ve ezberlemek değildir. Bunların bütün şartlarını yerine getiren ancak bunları teker teker sayamayacak olan niceleri vardır.

Yine bunları ezberleyen ve bir çırpıda sayabilen niceleri vardır ki bu şartları bozan şeyler yaparlar.

Basari Allah’tandır.

Ehlisünnete göre kelime-i tevhidin şartları ve bu şartların delilleri şöyledir.

Birincisi ilim

La ilahe illallah manasını bilmektir.

Bu kelimeyi manasını bilmeden söylemek kişiye fayda vermez.

Çünkü kelime-i tevhidin manasını bilmeden söyleyen bir kimse, bu kelimenin neyi red, neyi kabul ettiğini bilip, buna inanamaz.

Bir kişi bilmediği şeye nasıl şehadet etsin?

Böyle bir kimsenin durumu yabancı bir dili konuşup ta hiçbir şey anlamayan kimse gibidir.

….

Allah Tebrike ve Teâlâ Muhammed suresi 19. Ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

Bil ki Allahtan başka ibadete layık ilah yoktur.

Zuhur suresi 86. Ayeti kerimesinde ise buyurmuştur ki.

Onun dışında taptıkları şefaatte bulunmaya malik değildirler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışındadır.

Rasulullah sav buyuruyor

Her kim La ilahe illallah manasını bilerek ölürse cennete girer.

İkincisi yakın dir.

La ilahe illallah sözünü ve gerektirdiği manalara kesin bir şekilde inanmak olup, şek ve şüphe duymamaktır.

Allah cc. Huruca suresi 15. Ayeti kerimesinde Buyuruyor,

Müminler ancak Allah’a ve Resulüne iman edip, sonrada imanlarında şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canları ile cihat eden kimselerdir. İste onlar, sadiklerin (doğru olanların) ta kendileridir.

Rasulullah s.a.v buyuruyor,

La ilahe illallah ve benim Allah’ın resulü olduğuma şehadet ederim. Allah’ın huzuruna bu ikisinde şüphe etmeden çıkan her kul cennete girer. Sahih hadis

Ve yine bildirmiş, Farz olan iman bilgisi insanın kalbinin ayrılmaz bir sıfatı niteliğinde değilse kişiye yarar sağlamaz.

Hâlbuki kurtuluş zerre kadar da olsa ancak kalpteki yakın ile mümkündür.

Üçüncüsü ihlas

La ilahe illallah sözünde ve gerektirdiği manalarda samimi olmak olup, şirke engeldir.

Taklitten uzak bir şekilde Allaha karşı ihlaslı olmaktır.

Allah cc. Zümer suresi 3. Ayetinde buyuruyor

Halis din ancak Allah’ındır..

..

Yine Allah cc. Beyine suresi 5. Ayeti kerimesinde buyuruyor

Oysa onlar , dini yalnızca Allaha halis kılan Hanifler (Allah’ı birleyenler) olarak sadece Allaha kulluk etmek , namazı dosdoğru kılmak ve zekâtı vermekten başkasıyla emrolunmalıdır.. İste bu dosdoğru dindir..

Rasulullah s.a.v buyuruyor,

Kıyamet günü şefaatimle insanların en mutlu olacak olanı kalbinden yada içinden ihlas ile La ilahe illallah diyen kimsedir..

..

Allah cc. Yalnız kendisine ihlaslı olarak ibadet edip, şeytana ibadet etmeyen kulları hakkında Hicr suresi 42. Ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor,

Muhakkak ki kullarım üzerinde senin hiçbir etkin yoktur.

..

Dördüncüsü Sıdk

La ilahe illallah sözünde ve gerektirdiği manalarda yalan ve aldatma olmadan doğru olup, nifaka engeldir.

..

Allah cc. Ankebut suresi 1-3 ayetlerinde buyuruyor

“Elif. Lam. Mim. İnsanlar, iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mi zannediyorlar. Ant olsun ki biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Muhakkak ki Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır.” 

..

Ve yine Allah cc Zümer suresi 33. Ayetinde buyuruyor,

Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, iste onlar sadıklardır.

Rasulullah s.a.v buyuruyor,

Sevinin ve ardınızdan gelenlere müjde verin. La ilahe illallah sıdk ile şehadet eden cennete girecektir. Sahih hadis

..

İbn Teymiyye Rahmetullah şehadetin geçerlilik şartları hakkında şöyle demiştir,

Şehadet: şehadet eden kimsenin şehadet ettiği şeyleri bilmesini, şehadetinde sıdk ehli olmasını ve bu şehadeti açıklamasını talep eder. Bu şartlar yerine getirilmezse o zaman bu şehadet geçerli olmaz.

..

Besincisi Muhabbet

La ilahe illallah sözünü ve gerektirdiği manaları sevmek olup, bu söze ve ehline büğetmeğe engeldir.

Allah cc. Bakara 165. Ayetinde buyuruyor,

İnsanlardan bazıları Allahtan başkasını Allaha esler tutar. Onları Allah’ı sevdikleri gibi severler. İman edenler ise en çok Allah’ı severler..

Rasulullah s.a.v buyuruyor,

3 şey kimde bulunursa imanın tadını bulur. Bunlardan ilki Allah ve Rasuluhu başka her şeyden çok sevmek, ikincisi Sevdiği kişiyi yalnızca Allah için sevmek, uçucusu küfre dönmeyi, ateşe atılmak kadar kotu görmek..

..

Şeyh Abdurrahman bin Hassen şöyle demiştir,

La ilahe illallah kelime-i tevhidi şirkin her çeşidini reddetmekte, Sevgi ve muhabbetin yalnızca Allah Azze ve Celle için olunmasını gerektiğini bildirmektedir.

..

Kalplerimizi halden hale çeviren Allah, bizlerin kalplerini O’nun(cc.) muhabbetine cevirsin. Amin

..

İbn.  Teymiye   Rahetullah muhabbetin tevhidin gereklerinden olduğu hakkımda şöyle demiştir,

Tevhide şahitlik etmek, sadece Allah için sevmeyi, sadece Allah için buğz etmeyi, Allah için dost olmayı, Allah için düşman olmayı, Allah in sevdiklerini sevmeyi, Allah in buğz ettiklerine buğz etmeyi, Allah’ın emrettiklerini emretmeyi, yasakladıklarını yasaklamayı, sadece Allahtan ümit etmeyi ve sadece Allahtan korkmayı gerektirir.

..

Açıktan ve gizli olarak Rasulullah s.a.v in sünnetine ve şeraitine uymak Allah sevgisinin bir gereği olduğu gibi, yolunda cihat etmek, dostlarını dost ,  düşmanlarını düşman kabul etmek de bu sevginin ispatidir.

Rabbul alemin bizleri böyle eylesin..

..

Allah cc Muhammed suresi 28. Ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor,

Onlar Allah’ı gazlandıracak şeylere uydular. Ve O’nun rızasını hoş karşılamadılar. Böylece Allah da onların amellerini boşa çıkarı verdi.

..

Altıncısı İnkıyat

La ilahe illallah sözünün gerektirdikleriyle amel etmek olup , bu sözü ve gerektirdiklerini terk etmeye engeldir..

Tam bir teslimiyet ve boyun eğişin gereği olup , Allah Azze ve Celile’nin rızasını kazanmak amacıyla , ihlasla yapılan tüm ameller buna dahildir..

..

Allah cc. Zümer suresi 54 . ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor,

Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun.

Allah cc. Lokman suresi 22. Ayetinde ise şöyle.

 Kim Muhsin (ihsan sahibi) olarak kendini Allaha teslim ederse, o kopmayan bir kulpa (kelime-i tevhide) yapışmıştır.

Rasulullah s.a.v buyuruyor,

Allaha iman ettim de ve  istikamet üzere emrolunduğun gibi yasa..

Allame Sevkani rahimehullah şöyle demiştir, La ilahe illallah sözünü sadece dille söylemek, fakat bununla birlikte manasıyla amel etmemek insana Müslüman sıfatı vermez.

Yani cahiliye ehlinden bir adam bu sözü söylese ve bununla birlikte puta ibadet etmeye devam etse, Müslüman sayılmaz.

ibn Teymiyye rh. İnkıyadın önemi için şöyle demiştir. İslam dini sadece Allaha teslim olmayı içerir. Hem Allah’a hem de O’ndan bir başkasına teslim olan kimse müşriktir. O’na (ve hükümlerine) teslim olmayan kimse ise O’na ibadet hususunda kibirlenip, ibadet etmekten yüz çevirmiştir. O’na sirk kosan ve ibadeti hususunda kibirlenip yüz çeviren kimse kâfirdir. Yalnızca O’na teslim olmak, yalnızca O’na ibadet ve itaat etmeyi de içinde barındırır. İste Allah in başka bir dini kabul etmediği İslam Dini budur. Teslim olup Müslüman olma, Allah’ın emrettiği her şeyi emrettiği zaman zarfında emrettiği şekilde yapmak, itaat etmekle gerçekleşir. [İbn Teymiyye, Mecmûu’l-Fetâvâ: 3/91.]

Yedincisi Kabul dur

La ilahe illallah sözüne ve gerektirdiklerini, kalp ve dil ile kabul etmek olup, amellerle yalanlamamaktır.

Allah cc. Kâfilerin azaba uğramalarının sebebini kelime-i tevhidi ve gerektirdiklerini reddetmek olduğunu Saffat suresi 35. Ve 36. Ayetinde şöyle bildirmiştir,

Çünkü onlara La İlahe İllallah (Allahtan başka hak ilah yoktur) denildiği zaman, büyüklük taslarlardı. Ve Biz, mecnun bir sair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz, derlerdi.

Rasulullah s.a.v buyurmuştur,

Nefsim elinde olan Allaha yemin ederim ki , arzusu benim getirdiğime  tabi olmadıkça hiç biriniz iman etmiş olmaz..

..

Allah cc. Tevhidin manasını hakkıyla bilen, hakkıyla inanan ve layıkıyla amel eden kullarından eylesin.. Amin

 Yazan: EzraK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir